dimanche, 28 décembre 2014 15:02

IJAMBO LEONARUDO NYANGOMA, UMUKURU W'UMUGAMBWE CNDD, ASHIKIRIJE IKORANIRO KAMINUZA RIDASANZWE RYA CNDD

 Bujumbura, ku wa 28 Kigarama 2014

Kw'igenekerezo rya 28 Kigarama 2014, Umugambwe CNDD waratunganije Ikoraniro kaminuza ridasanzwe mu ntumbero y'ukwisunga Ibwirizwa rigenga imigambwe muri iki gihe. Nkako, n'aho mwese muzi ko « Urunani rw'abaharanira demokarasi n'ihinduka ADC-Ikibiri » rwari rwashinzwe hisunzwe Ibwirizwa Shingiro kuva habaye ubusuma bw'ikomvyo mu matora yo mu 2010, iryo bwirizwa rigenga imigambwe ryaje mu nyuma ritegeka ko kugira Urunani rwemererwe gukora ku mugaragaro, imigambwe irugize ibanza kuvyemeza biciye mw'ikoraniro Kaminuza.
Kubera rero ko iryo Koraniro ritumirwamwo abaserukira abandi gusa bava mu ntara no mu makomine yose y'igihugu, hatibagiwe imihari ikomoka ku mugambwe, muri iri Kete, twashimye gushikiriza Abagumyabanga n'Abarundi bose Ijambo ry'inkoramutima, Umukuru w'Umugambwe yashikirije kuri uwo munsi avuga ati :

Ba Nyakubahwa Bashitsi bahire,
Bagumyabanga ba CNDD,
Bagumyabuntu ba CNDD,
Ntebutsi za CNDD,
Barundi, Barundikazi

1. Nk'uko mubizi, iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu CNDD ribaye mu bihe turi mu minsi mikuru yo gusozera uyu mwaka wa 2014. Imbere rero yo kubashikiriza ijambo ry'uyu munsi, nagomba mbanze mwese ndabipfurize Inweri nziza, ndabipfurize na canecane umwaka mushasha mwiza wa 2015, uze ubabere umwaka muhire, muwugiremwo amagara meza, mwongereze ishaka muri vyose, maze mutere imbere mu vyanyu no mu banyu, n'igihugu cacu kibonereho kuva mu magume kirimwo gisubire kuramutswa amahoro na demokarasi mu makungu. Nagomba kandi mwese mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu, abashitsi nabagumyabanga, ndabahe ikaze.

2. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Iri koraniro ridasanzwe ry'umugambwe twaritumyeko ubwa mbere na mbere kugira twubahirize amabwirizwa y'igihugu agenga imigambwe, n'amategeko ngenderwako y'umugambwe wacu. Murazi yuko mu mwaka wa 2010 twisunze Ibwirizwa Shingiro n'amategeko yagenga imigambwe ico gihe, twashinze urunani rugizwe n'imigambwe 12; twise « Urunani ADC-IKIBIRI rw'imigambwe iharanira guhabuza demokarasi ». Mu ntumbero yo kuburagiza urwo Runani, ubutegetsi nta co butakoze kugira rusambuke, ariko vyarabutaye ku w'amazi. Reta rero yaciye ifata ingingo yo guhindura ibwirizwa rigenga imigambwe rikomoka ku masezerano y'i Arusha. Ingingo ya 8 y'ibwirizwa rishasha rigenga imigambwe, ivuga yuko imigambwe ibiri canke irenga ishobora gushinga urunani mu kiringo c'amatora gusa. Ariko, twobabaza ikibazo gikurikira : Mbega urunani rwoba rwarashinzwe muri ayo matora nk'uko babivuga, hanyuma rukayatsinda nk'uko buca bigenda, turavye ukuntu abarundi barikanuye, ayo matora arangiye, rwoca rusambuka ? Ruciye rusambuka ngo ni ko amategeko abivuga, igihugu coca gitwarwa gute ?
Ibisabwa rero n'iryo bwirizwa kugira urunani rw'imigambwe rukore ni ibi bikurikira:

  • Icegeranyo c'inama imigambwe igize urwo runani yakoresheje igihe yarushinga.
  • Amategeko ngenderwako n'amategeko ntunganyabikorwa y'urwo runani;
  • Icegeranyo kivuye mw'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wose uri mu migambwe yashinze urunani, cemeza ko uyo mugambwe uri mu runani.

Ico rero akaba ari co gikorwa nyamukuru catumye dutumako iri koraniro ridasanzwe, ejo aho bukera Reta ntize ibandanye ivyitwaza mu kuburagiza ADC-IKIBIRI nk'uko vyahitiye.

3. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Ngo Urubanza rumwe rumara zibiri, iri koraniro rije mu mpera z'umwaka wa 2014, uwa 2015 buca utangura. Ni igihe rero co kwisuzuma kugira turabire hamwe isemo umugambwe wacu uteyeko, turabire hamwe n'ingene ubuzima bw'igihugu cacu bwifashe, twongere dusezerane ingene tugiye gutegura kazoza k'umugambwe wacu CNDD na kazoza k'igihugu cacu, na canecane ko buca twinjira mu matora nyezina.

4. Muti none Umugambwe wacu wifashe gute muri ibi bihe?
Aho twahimbaza isabukuru igira mirongo ibiri dushinze umugambwe wacu CNDD, ejo bundi ku wa 24 Nyakanga 2014, twarabashikirije ijambo ribidonda ido n'ido.

Nk'uko twari twabibashikirije muri iryo jambo, twagire dusubire tubashimire twivuye inyuma, ukuntu muri iyi myaka iheze abatari bake mwagumije ibanga, ntimwata umurongo kubera iterabwoba canke utuyoga n'amahera babahendahendesha.
Umugambwe wacu urafise inzego mu makomine yose y'igihugu. Nkaba nongeye kubakeza ko mwarigumije!
Imihari yegamiye umugambwe na canecane uwo urwaruka JPD-Intebutsi warabandanije ibikorwa mu kuremesha amanama menshi y'abanywanyi no mu gutunganya inkino z'umupira ahatari hake mu gihugu.
Igisata co kumenyesha amakuru caruguruye ikinyamakuru gikoresha ubuhinga ngurukanabumenyi bita site web: www.cndd-burundi.com, mukaba musanzwe muzi ko umuntu ashobora no kugisomera kuri terefone ngendanwa. Ico kinyamakuru kikaba gitanga amakuru n' inyigisho nyinshi za poritike mu masanamu, mwese mukaba mwogerageza kuja muragisoma, mugikundisha n'abandi bose kuko si ic'abagumyabanga gusa.
Igisata kijejwe kwigisha no kumenyekanisha umugambwe carabandanije ibikorwa vyo kunagura no kuremesha inzego z'umugambwe; igisata kijejwe ivyo iterambere carashoboye guhimiriza no guhagarikira ishingwa ry'amashirahamwe y'iterambere na canecane mu guhagarikira ishingwa ry'amakoperative arenga icumi mu makomine amwamwe y'igihugu n'ubu bikibandanya; aho mbere tukaba twosubira kumenyesha ko n'uwutari mu mugambwe wacu atimirirwa kuko duharanira iterambere ry'abanyagihugu bose.
Mu gisata kijejwe imigenderanire, umugambwe warashoboye kurondera incuti nyinshi mu migambwe dusangiye ivyiyumviro n'akarangamutima canecane muri Afrika, i Burayi na Amerika. Umugambwe ukaba warashoboye kurungika abagumyabanga mu manama menshi mpuzamigambwe yo muri Afrika n'i Burayi.

5. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Ubu naho nagire ndabasabe mumpe akanya gatoyi dukubitize amaso ku vyaranze intwaro muri iyo myaka icenda imaze iri ku butegetsi.
Mu nca make kandi ni ivyo mwibonera, haba mu vya poritike y'igihugu, mu bijanye n'umutekano, agateka ka muntu, ubutunzi n'imibano, Igihugu cacu carasubiye inyuma nk'ibirenge.

Ehe rabe namwe:

Mu bijanye na poritike n'agateka ka zina muntu
Kuva inyuma y'amatora yo mu 2005, ubutegetsi nta co butagize kugira ngo igihugu gisubire mu ntwaro y'umugambwe umwe rudende kugeza aho atawugitandukanya Reta n'umugambwe CNDD-FDD.
Abarundi badoma urutoke ku mabi akorerwa abanyagihugu baca bahirwa buhongo, abandi bakangazwa, ari na ho mbere dutunganije iri koraniro umukuru w'umugambwe atariho ari. Abandi barapfungwa, canke bakicwa gushika n'aho n'amakungu avyiyamiriza. Ikibabaje gusumvya ubu, umuntu aricwa ukamengo ni ibisanzwe, kandi ataho vyakabonetse ng'umuntu yicwe nk'akanyegeri.

Imigambwe na yo yaracagaguwemwo ibice, ubutegetsi na canecane bubicishije ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu bukaba busigaye bwigenera abarongora imigambwe buba buhejeje gucagaguramwo ibice. Ivyo na vyo akaba ata kindi bivyara atari ugucanishamwo abanyagihugu n'ugusubiza inyuma intambwe ya demokarasi twari tumaze gushikako.

Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarataye nk'akanuka Amasezerano y'amahoro y'i Arusha, ayo na yo akaba ashira imbere ibiganiro ari na vyo bituma haba umwumvikano n'umubano mwiza mu gihugu. Ariko mwama mwiyumvira ko ubu butegetsi buterekwa ibiganiro n'ukuja inama n'ingingo kugeza n'aho bwivugira ngo ubu ntituri muri Reta z'imfatakibanza nk'uko womengo ibiganiro ni ivyo muri Reta mfatakibanza gusa.

Ntitwiriwe turarandira kuri ibi bibi ubutegetsi bukorera iguhugu, kuko murabizi, ingaruka mbi zose ni mwebwe muziremetse. Ariko igihambaye kandi kiduteye iteka, ni uko Abarundi bamaze kumenya ingene basubiriza mu nkoko ubutegetsi nk'ubwo. Na kare ba sokuru barayamaze bati "Burira ntibutera ku mpeshi, ahandi naho bati "Nta mvura idahita".

Muri uyu mwaka tugiye gutangura wa 2015 rero, tugiye gukomeza ibikorwa vyose vyotuma ibintu bihinduka, kugira Uburundi bugaruke mu nzira ya demokarasi, yo shingiro ry'iterambere n'ukwubahiriza agateka ka zina muntu. Kandi birashoboka. Bisaba kwitanga gusa, kuko ata cizana.

Duhiriwe duhishije, urwo rugamba ntiturwisangije, abarundi n'imigambwe itari mike baramaze gutegera ko imiti ikora ikoranye. Ari na co gituma twaramutse dukorana kugira dusubire kwemeza icese ko tugomba gukorera mu runani rumwe, ku ntambwe zose z'amatora ategekanijwe mu 2015.

Mu bijanye n'ubutungane,
Inzego nshingwantwaro zirisuka bimwe bikabije mu bikorwa vy'urwego rw'ubutungane. Uburorero twotanga ni nk'ibi vy'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yubahuka guca kubiri n'ingingo ya Sentare ntahinyuzwa canke kwiyadukiza kubwira uwitwa ko yatumweko n'ubutungane ko uwujejwe idosiye yiwe yatumwe ibindi bikorwa, urubanza rutakibaye. Ivyo ntaho vyakabaye.
Imanza zitari nke zisigaye zikurikiranwa harabwe igihagararo c'umuntu, canke aho umuntu yegamiye mu vyiyumviro no mu vya poritike. Ikibabaje gusumvya ugasanga hariho ba "ntakomwakomwa" kandi bakekwako ivyaha bikabije nk'ukunyonyeza itunga ry'igihugu, kurya ibiturire, gusesagura itunga ry'igihugu, tutibagiye abakekwako ubwicanyi.

Mu vyerekeye Umutekano
Ntibikiri agaseseshwarumuri, mu mpande zose z'igihugu, harangwa iterabwoba. Tubaye turareka irikorwa n'abategetsi, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari zo mbonerakure, rwarasubiriye igiporisi, rwirirwa kandi rukarara rurayogoza igihugu, abategetsi bakabirenzako uruho rw'amazi canke bakabatera inkigi aho kubatesha ngo bate.
Iyo Reta imaze imyaka icenda ku butegetsi rero, nta vyinshi twokwitega ko ishobora guhindura, ari na co gituma dutegerezwa gukora uko dushoboye kugira tuyihindure, maze abarundi basubire kugira iteka n'ijambo.

Ivyerekeye Ubutunzi
Wawundi ati karabaye, ubutunzi bw'igihugu cacu bugeze ahanyerera. Abarundi bagera ku bice 60 kw'ijana bari mu bukene butagira izina kuko badashobora gufungura kabiri ku munsi. Abo batware barariye baribagira no gusigaza imbuto. Bibandanije gutya, mwoja mwumva ko ata mishahara y'abakozi ba Reta iriho kandi n'iyari iriho isigaye ari intica ntikize.
Ubusuma bwabaye ndanse, umunyamahanga agendeye Uburundi, muhuye arakubaza ati Mbe arya mazu yakaka, yagutse, y'amagorofa yubakwa na ba nde ko tubona abanyagihugu bakenye?
Usanga ingoro z'umugambwe uri ku butegetsi zisayangana; iza Reta zarasivye, iyo zihari.
Turavye imishahara y'abakozi ba Reta mu Burundi, nta n'umwe yoshobora kwubaka inzu irenza imiriyoni ijana. Ayo mafaranga bubakisha rero, nta handi ava atari mu bunyonyezi.
Mu vy'ubutunzi kandi, ntawuzokwibagira iturirwa ry'isoko rya Bujumbura, n'ayandi masoko hirya no hino mu gihugu, ntihamenyekane icabiteye n'abayaturiye, abahora bahadandariza bakaba batagira ayo bacira n'ayo bamira. Akamaramaza ni abakenyezi birirwa barasanzarizwa utwabo aho ni aho badakubiswe ngo n'agashambara kabatabukireko. Ikibabaza kigasonga, aho kwubaka nk'irya soko yaturiwe ya Bujumbura ngo abo bakenyezi baronke aho bakorera, ubona iminsi mikuru y'urutavanako itunganywa n'ubutegetsi hamwe n'umugambwe bukomokako, bakirirwa bararirimba ngo ejo ni heza, abanyagihugu batubitse uwa vubi.
Umwaka wa 2015 ugiye gutangura abarundi isinzi baganya bibaza ico bazotungisha imiryango. Rindira gato, buca muraba ingene bihereza intara n'amakomine baja guhenda abanyagihugu ngo basangire umwaka mushasha na ho ari ukubasokwesha ivyo babasahuye.
Amasoko ntanganguvu nta muyagankuba atanga ukwiye, ni co gituma ata mahinguriro ashingwa mu gihugu, n'ayariho yarugaye, ayandi abategetsi bariko barayagurisha amafaranga y'intica ntikize, amenshi bakishirira mu mipfuko. Aha duca twibaza duti mbe ko na bwa butare bwa Nickel babugurishirije mu kinywabi, bazobwimbisha inzara canke amasuka, ko ata muyagankuba uriho?
Ibiciro biguma biduga uko bukeye uko bwije. Nk'akarorero, murazi ko ibiciro vy'amazi n'umuyagankuba vyaduze ku bice birenga 200%. Ibiciro vy'ibintu vya nkenerwa vya minsi yose nk'imfungurwa vyarabaye umurengera, gomba mufatire ku biharage aho igiciro cavyo kigeze, co kimwe n'ibindi bikoresho. Fatira nko nko ku giciro c'umupfuko w'isima mu 1993 cari ku gihumbi n'atanu (FBU 1500), ubu kigeze ku bihumbi mirongo itatu (FBU30 000), kikaba caduze hafi ku bice 2000%!

Ni co gituma dutegerezwa guhaguruka kugira ngo buce twitorera indongozi zizokora zitiziganya kugira ngo umwimbu urwire mu gihugu, abarundi bigwirize umwimbu, babeho neza bareke kuguma bateze amashi, ubona yuko ingendo y'ubu butegetsi ari ukuzanira bamwebamwe utu na turiya aho kubafasha kwiteza imbere, kumwe kwa wa mugani w'abashinwa uvuga uti "Ha kuguha ifi bokwisha kuyirobera".

Ivyerekeye Imibano
Muri rusangi, intwaro yaranzwe no kutitaho ibibazo vy'abanyagihugu, ari na co gituma hama amayegereyegere y'urutavanako mu mashure, mu buvuzi n'ahandi. Imigambi yerekeye indero canke amagara y'abantu, ishingwa kandi igashirwa mu ngiro gihutihuti ku buryo ivyo abanyagihugu n'igihugu boyitezeko usanga ari igihushane. Nk'Umugambi wo kwiga ku buntu canke ivyerekeye Ishure Shingiro, babizanye giturumbuka, ata bigisha babiteguriwe, ata n'ibikoresho bijanye n'iyo migambi vyateguwe, none ubu abana basigaye biga bagerekeranyeko, akanovera k'inyigisho kagatituka ku buryo kazoza k'Uburundi bw'ejo kageramiwe cane. Igitangaje kandi kibabaje gusumvya ni uko kugira Umwigisha aronke akazi canke arungikwe aho yipfuza gukora abanza kubaga inka igihe ayifise, uwutayifise akagurana canke agaheba, kuko uwudatanze mu bihumbi amajana atatu n'ayarenga ataco abaza, ivyo kuba mu mugambwe uri ku butegetsi bitaraza. Ikibabaje gusumvya ni uko abigiye ivyo kwigisha benshi bicaye imuhira kandi ahandi usanga ata bigisha bakwiye bahari. Ni akamaramaza kubona igihugu cicamwo ibice gutyo! Abashoboye gutoza amashure barabura akazi. Akamuna ukabona nk'umuntu yize ishure kaminuza ry'ubuganga, abura akazi, muzi ingene dukeneye abaganga benshi, n'ingene kwigira ubuganga bitwara amahera menshi. Ubu mu gihugu hari umuganga umwe ku banyagihugu 30.000. Murabona ko tukiri kure nk'ukwezi kuri ya mahangiro 8 Ibihugu bihurikiye mw'Ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyari vyiyemeje kuzoba vyaranguye mu mwaka wa 2015.

Ntitwobirandirako cane muri iri jambo, ko twinjiye mu bihe vy'amatora, tugiye kubashikiriza imigambi irashe yo gutorera inyishu ivyo bibazo vyugarije igihugu, maze abarundi biruhutse.

6. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Muti none hokorwa iki kugira igihugu kive mu kaga kirimwo.
Ica mbere dusavye kandi twibukije abategetsi, canecane Umukuru w'igihugu ni kwumviriza iminsi yose iryo umunyagihugu agona, na canecane kwumviriza abo bose badoma urutoke ku bitagenda neza aho kubafata nk'abansi b'igihugu.
Ica kabiri, Umukuru w'igihugu ni afate ingingo arekure abo bose bapfungiwe ivyiyumviro vyabo na canecane ivya poritike, yongere ahagarike ubwicanyi kandi asubize ku murongo Imbonerakure aho kubatera impigi.
Ica gatatu cerekeye ikibazo nkoramutima c'amatora. Intambwe ya mbere y'ukwandika abazotora yaranzwe n'amahinyu umurengera, agaragaza ubusuma bwateguwe biciye canecane kw'itangwa rya karangamuntu ku buryo, yaba amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike, yaba amashengero, yaba ndetse n'igiporisi, aho ntituvuze imigambwe n'abanyagihugu, bose baguma berekana ayo mahinyu, ariko wa mugwi CENI na Reta uhereye ku Mukuru w'igihugu bakaguma bica amatwi. None tubireke uko? Oya namba. Ibitosi nk'ivyo ntitwobigenderako, kuko na ba sokuru barayamaze bati "ntawisigira ku buhoma canke ngo arimire ku rwiri". N'amatora ari amatora arasubirwamwo mbanze ndeke iyandikwa kandi ari ryo fatiro ry'ayo matora nyene.
Reta isabwe kwemera mu maguru masha ibiganiro n'imigambwe itavuga rumwe na yo, na canecane iyihurikiye mu runani ADC-IKIBIRI n'iyindi, amashirahamwe adaserukira inyungu za poritike ku bibazo vyose vyerekeye ingene umugambi w'amatora wobandanya, kurabira hamwe ishirwa mu ngiro rya rwa rupapuro rw'inzira na canecane kugarukana icuka ciza mu gihugu. Nta kubideha, uwo mugwi CENI ntucizewe, uretse akagagazo werekana, akamaramaza ukaba wiha n'ububasha bwo gukorera ku biharuro wikuriye mu mutwe, nk'ugukorera ku miriyoni zine n'ibihumbi amajana abiri vy'abageze gutora kandi Ikigo c'Igihugu ISTEBU kibishinzwe cashikirije imiriyoni zine n'ibihumbi amajana umunani.

7. Bagumyabanga, Bagumyabuntu, Ntebutsi, Batumire bahire,
Ibiriko biraba mu gihugu cacu birateye agahinda, nta wobivuga ngo abihereze mw'ijambo rimwe, ariko ntimwihebure, nk'uko twabivuze tugitangura, ngo "Nta mvura idahita, kandi ngo Burira ntibutera ku mpeshi". Kugira rero Igihugu gishobore gusubira mu nzira ya demokarasi; aho intwaro irangwa n'inama n'ingingo, ni umurimo mwitumo, kandi ntimwibaze ngo ni abanyamahanga bazoza kubikora. Birashoboka, nta butegetsi bwananiye abanyagihugu igihe bahagurutse, nk'uku twabonye mwaje kwitaba iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wanyu.

8. Muti Bizogenda gute?
Bizoshoboka igihe umugambwe wacu CNDD ukomeye, imigambwe yose igize urunani ADC-IKIBIRI ihagurukiye rimwe, n'iyindi ikazirako, Urunani rukaguka rukaba intamenwa. Muri iri koraniro kaminuza ridasanzwe, turaja kubihanahanako ivyiyumviro, dupfundikire hamwe n'ivyihutirwa tugiye gushimikirako mu mwaka wa 2015 buca utangura.

Tuzoshimikira twivuye inyuma ku rwaruka, rwo Burundi bw'ubu n'ubw'ejo, na kare ngo izija guhona zihera mu ruhongore. Tukaba mbere dusubiye gushimira cane umuhari w'urwaruka rwacu JPD utigeze udebukirwa mu kubandanya guhanahana ivyiyumviro n'ukwigishanya n'aho hari igitsure c'ubutegetsi. Mu vyahindutse kw'isi yose haba muri Tunizia, Misiri, Burukina Faso n'ahandi vyose vyakozwe n'urwaruka.

Ikindi gihambaye, twokwibukanya, ni ugushira inguvu zacu dufise hamwe n'abandi, tukagira urunani rw'intamenwa mu guharanira kugarukana ingendo ya demokarasi n'iterambere ry'abanyagihugu bose ata mwana n'ikinono. Ivyo tukaba twabigaragaje dufadikanije n'iyindi migambwe mu gushinga IKIBIRI, ari co « Urunani rw'abaharanira demokarasi n'ihinduka mu Burundi, ADC-IKIBIRI ». Amategeko ngenderwako n'imigabo n'imigambi y'urwo runani bikaba vyaramaze gutomorwa. Kandi muri ino minsi murabona ko urunani ruriko rurahaguruka, rwaratanguye umugambi utazosubira inyuma wo kugendera abanyagihugu kugeza dutahukanye intsinzi mu matora yimirije.
Nsavye ko abagumyabanga ba CNDD batotangwa, kandi uno munsi mwokwemeza ingingo yuko umugambwe wacu winjiye icese mu runani ADC-IKIBIRI. Twisunze icivugo c'iri koraniro kaminuza ridasanzwe tuti:"Twunge urunani, dushayure kandi dutsimbataze demokarasi». Ni ngombwa IKIBIRI gitsimbataze inzego zaco kuva hasi gushika hejuru, gishinge n'inzego zijejwe ivyo amatora. Ni ngombwa IKIBIRI kinonosore imigambi tugiye gushikiririza hamwe abanyagihugu, ciyungunganye kirondere uburyo bukenewe bwo kuremesha uru rugamba.

Tukaba tutorangiza rero iri jambo tudasubiye kubacira ku mayange imigabo n'imigambi y'umugambwe wacu tuzororanisha n'iyo iyindi migambwe twunze urunani :

Iyo migambi murayizi, mu nca make ishimikiye kuri ibi bikurikira: Kurwanya no gutsinda inzara mu kwongereza incuro zibiri amafaranga Reta ikoresha ku mwaka mu gisata c'uburimyi n'ubworozi; gutsinda ubushomeri mu gutunganya poritike y'ibikorwa bininibinini vyo gusanura igihugu tutibagiye ishingwa ry'amahinguriro n'inganda vyinshi bizotuma abanyagihu bose baronka ico bakora duhereye ku rwaruka; kugira poritike y'amasoko ntanganguvu izotuma ibice 50% vy'abanyagihugu baronka amazi meza n'umuyagankuba mu maguru masha; gutsinda ubujuju mu kwigisha bose gusoma n'ukwandika hanyuma tugarukire amashure kugira ngo ahinduke koko igikoresho kijana kw'iterambere ; kugira poritike yerekeye amagara y'abantu ituma abanyagihugu bose bashobora kwivuza neza tutibagiye gusubiza umutamana ubuvuzi n'imiti vy'ikirundi; kugarukira abakenyezi mu buryo bwose ; kugira poritike y'uburaro ku buryo umurundi wese aronka uburaro bwiza ku giciro kibayabaye; gusezerera ibiturire, ukudahana, ugusubiza umutamana ubutungane no gusubiramwo Ibwirizwa Shingiro kugira inzego zikore neza ; kurangiza ubutakigaruka ibibazo vy'amatongo; kugarukana ubutagisubira inyuma amahoro n'umutekano mu mihingo yose y'igihugu; gutorera inyishu ibereye kandi irama ingorane z'impunzi, abahunguka, abateshejwe izabo n'abasinzikajwe n'ivyago; gutorera inyishu ibibazo vyumvikana vy'abakozi ba Reta bisa n'uko bitumvirizwa, nk'ivy'abigisha, abakozi bo mu gisata c'amagara y 'abantu n'abandi, mu gutunganya neza ikigega ca Reta, mu kuringaniza neza poritike y'akazi n'uguteganiriza kazoza abakozi. Maze imishahara ikazosubira kuroranywa mu bice vyose vy'akazi ka Reta, kandi hagakurwaho ubusumbasumbane, biciye mu mwumvikano hamwe n'abaserukira amashirahamwe aharanira inyugu z'abakozi; kugarukira no kunagura imigenderanire n'amakungu yatosekajwe n'ubutegetsi tutibagiye guharanira ishingwa rya Reta zunze Ubumwe bw'ibihugu vy'Afrika; gusubiza umutamana ururimi rw'Ikirundi, akaranga n'imico kama vy'Uburundi.
Uyu mwaka mushasha wa 2015 tugiye gutangura rero, twovuga ko n'aho tuwutanguye mu magume, tuwugire umwaka wo guhabuza demokarasi, umwaka wo guhaguruka, gushikana abarundi ku ntsinzi ya demokarasi burundu, Uburundi bukabera akarorero ibindi bihugu vyo muri aka karere k'ibiyaga binini na Afrika yo mu Buseruko, mu gushayura demokarasi yazingamitswe n'ubu butegetsi bwishushanya n'intwaro za gisirikare, demokarasi ishingiye kw'isabikanywa ata wandya wangura ry'itunga ry'igihugu, demokarasi yubakiye ku gateka ka muntu.

Turasubiye rero gutera akamo no kurarika abarundi bose bo mu moko yose, mu ntara zose no mu mirimo yose y'igihugu, na canecane urwaruka ko batosinzira umukondorazosi, na kare ngo uwutambana na mukeba ntakubita urugohe; bagarukire demokarasi n'agateka kabo, kuko iyi ntwaro iriho ubu kuva mu 2005 ifise umugambi uhambaye w'ukugota abanyagihugu kugeza aho n'uwahora ariryogora ahinduka "ntirumveko", kubera iterabwoba n'ubukene butagira urugero bumwugarije.

Nkaba nongeye kubipfuriza umwaka mushasha wa 2015 muhire, amagara meza n'ishaka ritigera ritezura, kuko na kare ngo "Akagumye bagumako", ndabipfurije kandi ibikorwa vyiza muri iri koraniro ridasanzwe ry'umugambwe."Twunge urunani dushayure kandi dutsimbataze demokarasi».
Ni tugire amahoro, Iteka n'Iterambere !

Ni hahangame CNDD, ni hahangame Urunani ADC-IKIBIRI
Bigiriwe i Bujumbura, ku wa 28 Kigarama 2014
Ku bw'Umugambwe CNDD,
Leonarudo Nyangoma,
Umukuru w'Umugambwe