vendredi, 31 octobre 2014 08:10

Ijambo umukuru w’umugambwe cndd, leonarudo nyangoma, ashikirije abagumyabanga n’abarundi bose kw’isabukuru y’imyaka 20 cndd ushinzwe

                                                                                                                   Bujumbura, ku wa 24 Nyakanga 2014

Abagumyabanga ni benshi baguma babaza ko ata rindi Kete rya CNDD rirashohoka kuva iriheruka ryo muri Mukakaro, aho abagumyabanga batumwa gukebura benewabo bari mu mugambwe uri ku butegetsi, na wo ukaba wiyonkoye kuri CNDD nk'uko bose babizi. Ba sokuru ni bo bayamaze bati « Ukwiba ingoma ntibigoye nk'ukuronka aho uyivugiriza n'ukumenya kuyitamba » !

Kubera rero ko ibi bihe bitwibutsa itanguzwa ry'urugamba rwo guhabuza Demokarasi, iri kete rya CNDD rigira umunani ribashikiriza Ijambo Umukuru w'umugambwe yashikirije abarundi n'abagumyabanga bose, maze mukaboneraho n'ukwisomera incamake ya porogarame ya CNDD yobogora Uburundi niyo abarundi benshi bayitora nk'uko vyama bigenda muri demokarasi.

Ni muryakirane urweze rero, murisome murisomeshe n'abandi.

IJAMBO UMUKURU W'UMUGAMBWE CNDD, LEONARUDO NYANGOMA, ASHIKIRIJE ABAGUMYABANGA N'ABARUNDI BOSE KW'ISABUKURU Y'IMYAKA 20 CNDD USHINZWE

Bagumyabanga,

Barundi, Barundikazi mwese,
Ndabaramukije amahoro, iteka n'iterambere.

1. Kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 24 Nyakanga 2014, turamutse duhimbaza isabukuru igira 20 Umuhari CNDD ushinzwe, nagomba mbanze mwese kubatura indamutso yuzuye urukundo rwinshi nongere ndabamenyeshe ko nkomeye, umutima n'urukundo ndabafitiye bitahindutse.

2. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi dusangiye ugupfa no gukira, uyu musi, imyaka 20 irarangiye CNDD ivutse, ni ukuvuga umwana yavutse ico gihe atahuye n'ingorane arinjiye mw'ishure kaminuza, ntihabuze n'abavutse ico gihe bamaze kubaka izabo. Iyi sabukuru rero ije mu bihe bigoye, igihugu kiri mu magume atagira uko avugwa: ubukene, ubwicanyi, ubusuma bwabaye ubunyonyezi, ubuhumbu , ububegito n'ibindi bibi vyose na canecane uguhonyanga agateka ka zina muntu vyasasiwe indava n'ubutegetsi.

Uyu munsi rero si umunsi usanzwe, kuko imyaka 20 si mike, ni ikiringo umuntu canke igihugu gishobora kuba caranguye ibikorwa bitari bike. Ni co gituma mwompa akanya tugasubira tukibukanya ihangiro nyamukuru ryatumye dushinga CNDD, kuko benshi, na canecane mu rwaruka, ivyo babizi nk'umugani, kahise. Barakunda kubaza bakuru babo ico twagwanira. umwansi wacu yari nde? Twashitse kuki? Haracariho inzitizi z'ico twaharanira? Hokorwa iki kugira ziranduranwe n'imizi burundu imbere y'amatora yimirije mu 2015? Imigambi dufitiye abarundi ni iyihe kugira igihugu gisubire ku ngendo ya Demokarasi?

3. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi. Nk'uko benshi muri mwebwe babizi, hari nk'aya mango kw'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 1994, igihe Abarundi bahurikiye mu migambwe myishi, abandi ku giti cabo, bakorana, bakiyungunganya bagashinga umuhari CNDD ari wo: Inama y'Igihugu Igwanira Demokarasi, hamwe n'ishami ryawo rya gisirikare FDD-Intagoheka. Abo bose bari bashegeshwe n'intwaro z'igikenye n'agahotoro zari zihejeje kunigira mu menshi demokarasi mu kugandagura Umukuru w'Igihugu Melikiyoro Ndadaye, umurundi wa mbere kuva Uburundi bubayeho yitorewe n'abanyagihugu benshi kugira arongore igihugu.

Umuhari CNDD n'ishami ryawo rya gisirikare FDD, kuva bikivuka rero, waciye wiyemeza kuremesha urugamba rwo guhabuza demokarasi, abawugize baritanga batiziganya, n'Abarundi isinzi barawuhurumbira, mbere imikangara y'imisore n'inkumi bemera n'ukwitanga kugeza no ku buzima bwabo. Ico gihe Nta kindi cari gisigaye, atari ugushira mu migere, kubera yuko abo twahangana aho kwisunga amategeko bakoresha inguvu n'inkoho; nk'uko bitomowe no mu ntangamarara y'Itangazo mpuzamakungu ryerekeye agateka ka muntu, aho bavuga bati : "Kubera ko ari ngombwa ko agateka ka muntu gakingirwa n'intwaro igendera intahe n'ingingo kugira ngo abanyagihugu ntibarinde gushika aho bagumuka kugira bikureko intwaro y'umukazo n'agacinyizo" . Vyinshi mu minsi iri imbere muzobisanga mu bitabu n'inzandiko abahinga bari mu bashinze umuhari CNDD bagiye gusohora, kugira ukuri kumenyekane, murabisanga kandi mu masanamu yatangajwe mu kinyamakuru c'umugambwe CNDD gicishwa mu buhinga ngurukanabumenyi: "www.cndd-burundi.com".

4. Ivyo vyose babigira kugira Abarundi basubizwe intahe n'ijambo, Uburundi buvavanure n'intwaro z'ivyaduka n'agahotoro, ata kindi kiziraza ishinga atari kunyonora no gukandamiza abanyagihugu. Murazi ko twahavuye tubangondoza gushika aho abahora barwana bemera bakicarana, bakaja mu biganiro gushika aho batera ibikumu ku masezerano y'amahoro hariya i Arusha muri Tanzaniya.

Naho hakiri ingorane muri ibi bihe ziterwa n'ubutegetsi bw'iki gihe butitwararitse ineza y'abanyagihugu, twokwemeza ata guhigimanga ko CNDD yagwanye kandi igatahukana intsinzi itari nto kuko: Abarundi baragize intambwe nini mu nzira ya demokarasi no gusubira kubana neza, badakebana bapfa ubwoko canke intara bavukamwo be n'ibindi bitaja ntibize bidusubiza inyuma nk'ibirenge.

Si agaseseshwa rumuri, uku guserura ivyiyumviro ata kurya umunwa, ata bwoba, ukwo kudakingira ikibaba abasahura itunga ry'igihugu canke kutemera gutwarwa bunyamaswa ntimwibaze ngo vyarizanye. Haba namba. Ivyo, Abarundi benshi barabihabiye batako baravyigura. Ivyo ni vyo twaharaniye kuva dutangura urugamba rwa demokarasi turongowe na Nyakwigendera Perezida Melikiyoro NDADAYE mu myaka ya 1986, no kuva bamugandaguye, ari na ho twibuka imyaka 20 umuhari CNND ushinzwe. Kandi ba sesankuyoze baragerageje kudutesha urwo rugamba bibata ku w'amazi. Mbere bamwe muri bo ni bo bari ku butegetsi none vyagaragaye ko ico baharanira yari amaronko n'ivyubahiro gusa.

N'ubu rero ijambo n'umugambi vya CNDD ni vya bindi: mwame maso, murabona ko hari abo bitanejereje kubona amaradiyo n'ibinyamakuru bitakivuga amarongerano ya Reta gusa, kuko ivyo vyarasizwe, uwihenda ni uwibaza ngo bizosubira inyuma. Ni bateshwe bate kuko "Ivyari imagera vyarageruye".

5. Bagumyabanga ba CNDD, Banyagihugu mwese, Abarundi barakunda kuvuga bati "Iminsi irasa ntingana". Turamutse duhimbaza iyi Sabukuru mu bihe bigoye vy'igihugu, bisa n'uko Reta yishize ku butegetsi biciye mu kwiba amatora, ishaka kudusubiza mu bihe bisa n'ivyo mu 1994, ibanje kutunyaga demokarasi mwaharaniye, benshi bakanayigura. Reta ya CNDD-FDD n'abo bacuditse ishaka kutugarukana mu ntwaro z'umukazo zishimikije umugambwe umwe, zimwe twasezerera kuva mu 1993. Ivyo rero ntibikiri agaseseshwarumuri, vyarigaragaje kuva uyo mugambwe ugiye ku butegetsi muri 2005 canecane kuva itariki 24 z'ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2010, umusi w'amatora y'abajenama ba komine.Murazi ko umugambwe uri ku butegetsi wivye amajwi urukombamazi, imigambwe yanyazwe amajwi igize ngo irasemerera, baca batangura kuduhiga buhongo gushika n'ubu.

Murazi ko ata munsi wijana inkumbi itaguye. Abantu benshi baricwa bagahera mazimayongo, abaharurwa mu majana atanu baranyagwa ubuzima bwabo uko umwaka utashe, bakicwa bunyamaswa bamwe bagatabwa mu nzuzi canke mu biyaga, abandi na bo bagatabwa mu mvuto. Bararenze n'ihaniro, barubahuka bata mu mvuto umutama Mbonimpa Claver, umushingantahe asigaye ari rurangiranwa mu bantu baharanira agateka ka muntu kuri iyi si.

Noneho Vyabaye itukisha mu makungu kwumva ababikira b'Abataliyano batatu, bangana na ba nyokuru, bagandagurwa nk'ibikoko ataco bazira, abantu bariko barafasha abakene mu Burundi mu kubavura ku buntu, ikica gitera amakenga, abociye bagira itohoza bakerekana umusazi bose bazi, maze bakemeza ata nkeka ko batoye uwabagandaguye. Abakora ubwo bubisha n'abafatanywe itonga baridegemvya, hakaba abari mu nzego z'igihugu, canecane mu rwego rw'iperereza, abandi ni imisoresore bahenze bakayishira mu migwi bita Imbonerakure zisigaye mbere zitagera umutwe abaporisi n'abasoda. Abo rero bakwiragiye mu gihugu cose. Nimba atari bo, ni batwereke abakora ayo mashano maze bahanwe ivy'akarorero.

Tuboneyeho akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo muri iyo myaka cenda irangiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Turahojeje kandi abo bose bamaze iminsi babura ababo, na bo ni benshi cane, mu kwezi usanga barenga 50. Tugatera ivyatsi twivuye inyuma ubwo bwicanyi butagira izina. Ngira mwese murabona ko vyayangaye, gushika aho Inama Nshingamateka y'ibihugu vyunze ubumwe vy'i Burayi ishira ku rutonde rw'ibibazo bibangamiye amakungu ikibazo c'Uburundi, Uburundi ubu bukaba busigaye ari ikibazo giteye umutima uhagaze amakungu. Bikaba bibabaje cane kubona Igihugu cacu cabaye itukisha mu makungu.

6. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi, turazi ko mukurikiranira hafi ibiriko biraba mu gihugu cacu. Murazi ko kuva inyuma y'ayo matora yapfuvye kubera ubusuma bwateguwe bugakorwa n'umugambwe uri ku butegetsi ubifashijwemwo na wa murwi wari ujejewe gutunganya ibikorwa vyerekeye amatora CENI, twaciye dushinga Urunani rw'imigambwe twise ADC-IKIBIRI. Urwo runani na rwo nta kindi ruharanira atari uguhabuza Demokarasi. Kubera tuzi iyo tuvuye n'iyo hatugejeje, twama dusemerera dusaba ko ubwo butegetsi bwoza tukicarira ibibazo vyose bihanze igihugu, tukagorora ibigishoboka hakiri kare ntiturinde gushika aho abanyagihugu babura ayo bacira n'ayo bamira ngo bihereze amabarabara nk'uko muhora muvyumva mu bindi bihugu abategetsi bishize hejuru y'amategeko. Urunani ADC-IKIBIRI rero, kuva rushingwa, rukora ijoro n'umutaga kugira rugarukire demokarasi iriko iranigirwa mu menshi n'iyo ntwaro ihari. Burya rero naho amatora aba yagenze neza, ntibisigura ko ubutegetsi buyavuyemwo buca bwigira sura ivu, ata camira. Oya namba. Kuko birashobora gushika aho abanyagihugu bahagurukira rimwe bakabwiyamiriza indangu umurango. uturorero ni twinshi, ariko ntitwari dukwiye kurinda gushika hiyo, ariko ngo "agasozi kari amarere kahiye abagabo babona", murabona ko n'amakungu yatevye agasemerera!

7. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi. Twama twabivuze twabisubiyemwo kenshi, intwaro ya CNDD-FDD kuva igiye ku butegetsi ni intwaro yaranzwe n'ububisha bwinshi butagira uko buvugwa, eka ni intwaro y'amahano. Iyo ntwaro irangwa n'igikenye, ubusuma busigaye ari ubunyonyezi, abantu bakaba basigaye bavuga bati "Amasiha yaratwinjiranye mu kigega ca Reta"! Ni intwaro yaranzwe no guhonyanga agateka ka muntu hamwe no kwishira hejuru y'amategeko. Biragaragara,  uwo mugambwe waje ku butegetsi ata na programe ugira. Ikindi gihambaye co kumenya ni uko porogarame atari ijambo ryadukira ku minsi mikuru, oya namba, bija kuvugwa vyateguwe neza n'abahinga, bizwi n'ingene bizoshirwa mu ngiro atari uguta ibintu mu rudubi nk'uko twama tubibona. Ingaruka mbi z'iyo migambi yari myiza ariko igafatwa giturumbuka, ni nk'izo ngorane mubona muri ya mashure bise fondamantare.

Twobibutsa yuko imbere y'amatora yo muri 2010, amatohoza yakorwa n'abahinga yarerekana ko umugambwe uri ku butegetsi utazorenza amajwi 25%. Ubu hoho barazi ko amatora ateguwe neza muri 2015 batoronka na 10%. Ni co gituma, Abategetsi basya batazambaye kugira bagume ku butegetsi vyanka vyakunda; ubwoba bwabatekeye, bibaza iyo bazoja badatsinze amatora, eka igihugu kirabagira. Ni na co gituma muri ibi bihe ata kindi bategura atari gusahura amatora yimirije muri 2015 , bariko baregeranya amahera menshi cane y'amamiliyaridi basahuye mu kigega ca Reta, amahera yokoreshejwe mu migambi y'iterambere bigashobora kumara ubukene abarundi barimwo, abakozi ba Reta, abarimu, abaganga bakaronka agahembo gakwiye, umuyagankuba n'amazi bikaboneka ku mahera makeya, abarimyi n'aborozi bibagiwe bagasubira kwimbura, urwaruka rukava mu bushomeri butagira izina. Itunga rero ry'igihugu barikoresheje mu kwubaka amazu n'amagorofa yabo, ayandi mahera bivye bayakoresha mu kugura imitima y'abanyagihugu kugira baze babatore, barubaka ingoro z'umugambwe na Reta ata biro ifise ikoreramwo, imaze imyaka n'imyaka ikota, ayandi bayanyegeza mu mabanki y'ibihugu vyo hanze.

Ntihagire abihenda ngo amatora bayiba ku munsi aberako gusa, haba namba. Baratanguye kuyiba kuva bagishika ku butegetsi, mu gushiraho amategeko atuma abanyagihugu na canecane badashobora guserura iryo bagona, mu kugumizaho wa murwi CENI urongowe na Petero Claver Ndayicariye ari wo wahagarikiye ubusuma bwabaye mu matora yo muri 2010, ivyo bigahera nko mu kwima ikarata karangamuntu abo bikeka ko batazobatora. Ikindi gihambaye cane ni iterabwoba, ubu bariko baraha imyimenyerezo ya gisirikare imisoresore myishi , imyimenyerezo nk'iyo, imwe ikabera aho hakurya i Kongo, naho bagomba kubipfukapfuka, nta wuhisha umwotsi inzu yahiye. Iyo misore baca bayiha inkoho hanyuma bakayikwiragiza mu gihugu cose, ku mitumba ya rusansuma kugira baze batere ubwoba abanyagihugu batakibemera imbere y'amatora no ku munsi wayo, bazogura ya makarata abaha uburenganzira bwo gutora n'ibindi, ubu mu gihugu cose ibigwanisho bicira imiriro biranyagara, haragera n'igihe twibaza yuko Nkurunziza yoba ashaka gufuta inzego z'umutekano n'igisoda biriho ubu ngo abisubirize n'izo nsoresore.

8. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi. ntawovuga amahano n'amabi Reta ya CNDD-FDD n'imigambwe bacuditse iriko irakorera abanyagihugu ngo ayamare. Ico mwomenya ni uko iyo migambwe yagize ubusuma ubuhizi, ingeso yo gutwaza umukazo bakoresheje inzego z'umutekano n'imirwi bahaye inkoho itahindutse. Iyo ntwaro irazirana n'uwo wese yubahutse kudoma urutoke ku bitagenda neza, uwo wese ayihinyuje canke ayikebuye aca acika umwansi wo gucisha ku buhombo. Iyo ntwaro yarishize hejuru y'amategeko, nta tegeko na rimwe yibanga, ikitavuzwe co ni ugusiribanga riva Ibwirizwa Shingiro n'Amasezerano y'amahoro ya Arusha yavuye kure cane.

9. Abo bategetsi bazi ko uwatowe arekuriwe gukora ivyo ashaka, akiba, akica, hagize uwuryogora, bagaca bamutera ubwoba bakamubwira ngo "mbe wewe wibagiye ko twatowe n'abanyagihugu?" Tuvyihweje neza, igihugu gifatiwe amaboko imugongo n'akarwi k'abicanyi, akarwi k'abasuma b'ikomvyo ba karuhariwe. Inzego zose z'inyomekerano yaba Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka canke Urwego rw'ubucamanza atawukimenya ico rujejwe , izo nzego nta kindi zikora atari ugukingira ikibaba ububisha bwose buriko burakorerwa abanyagihugu.

10. Muvyo ukuri rero , nk'uko Umuganwa atari umugani, incungu y'Uburundi Rwagasore yabivuze, "Ahatari ubutegetsi nyabwo, nta mahoro, nta terambere rishoboka..." Bisa rero n'uko ata nzego ziriho, kira noneho nta n'uwazitoye. Ni na co gituma dutegerezwa gukora uko dushoboye kwose mu KIBIRI , kugira duhabuze demokarasi twahabiye kuva kera kugira igihugu cacu kive mu kaga kirimwo, kandi birashoboka.

11. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi; twebwe turemera amahoro, turemera demokarasi, ari na co gituma twebwe tubona ko igihugu gishobora kugaruka mu nzira y'amahoro n'umutekano biciye mu biganiro hagati ya Reta n'Urunani rw'imigambwe ihurikiye muri ADC-IKIBIRI. Birakenewe kandi birihuta ko Reta n'imigambwe yo mu KIBIRI vyokwicarana maze bagatorera umuti ibibazo nkoramutima biraje ishinga abarundi n'Uburundi muri ibi bihe vy'imbere y'amatora yo muri 2015, nta matora ashoboka induru ziriko ziravuga, nta matora ashoboka igihe umunyagihugu adashobora guserura iryo agona, canke ngo yidegemvye mu gihugu ciwe, nta matora ashoboka igihe abanyagihugu benshi bagipfungiwe ivyiyumviro vyabo abandi bataye bakomoka bagahunga, nta matora ashoboka igihe mu gihugu cose hanyagara inkoho zatanzwe na Reta.

12. Kugira ivyo biganiro n'amatora bize bigende neza, ni uko bitangura imitima y'abanyagihugu iri hamwe, hakagaruka icuka ciza mu gihugu. Umudugararo ugahera mu gihugu. Ivyo rero tuzobibona mu gihe: Umukuru w'igihugu asohotse mu gacerere arimwo agatangaza icese ko ubwicanyi buhagarikwa mu gihugu, maze akiyemeza kugarukana icuka ciza mu gihugu. Bitegerezwa kugaragazwa n'uko abapfungiwe ivyiyumviro vyabo barekuwe, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ishobora gukora ku mugaragaro, ubutegesti buhagaritse itotezwa ry'abatavuga rumwe na bwo, ubutegetsi bwafuse imanza za ngondagonde zikurikirana abarongoye imigambwe yo muri ADC-IKIBIRI, hafuswe imirwi yose y'abagwanyi yashinzwe n'umugambwe uri ku butegetsi duhereye ku Mbonerakure, Reta ivavanuye na poritike yo guca ivyibare mu migambwe ifatiye mw'ishingwa ry'amashami mu migambwe ivyo bise "Nyakuri" yegamiye umugambwe uri ku butegetsi.

13. Ivyo biganiro na vyo bizoshimikira ku bibazo nkoramutima nko gusubiramwo amategeko amwamwe mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi mu Burundi, ibibazo vy'ubutungane, ubutunzi, umutekano n'intwaro, gushiraho inzego zitegura zigatunganya amatora zizigiwe n'abarundi bose kubera bazibonamwo. Ivyo bikozwe, nta nkeka ko amatora azotegurwa hari ituze mu gihugu, kandi ata wandya wangura. Bitagenze uko amatora azovyara umudugararo ndetse gusumvya uko vagenze muri 2010.

14. Bagumyabanga, Barundi, Barundikazi; Birababaje kubona twibuka iyi sabukuru y'imyaka 20 umuhari CNDD ushingwa, turi mu bihe umunyagihugu akirara rubunda, umunyagihugu atinya mugenzi we ko amugandagura, umwizero mu bajejwe umutekano no mu bucamanza ukagabanuka ku munsi ku munsi, aha ntituvuze ubwicanyi bw'agabomerabunwa butari bwigere bunavugwa, kugeza n'aho usanga ikiziga kiboheweko ibuye kigatabwa ibwina mu biyaga! Ntawari akeneye gusubira mu bihe nk'ivyo twarimwo igihe twatanguza urugamba rwo guhabuza demokarasi.

Ubuho rero, uwo muhari watevye uba umugambwe wemewe n'amategeko. Ni co gituma tubateye akamo mwese aho muri kugira mugume kw'ibanga, mumere magabo mukomeze mugambwe CNDD n' IKIBIRI. Ni ho kizokomera igihe imigambwe ikigize izoba ikomeye.

Turasubiriye kubararika noneho ni umurimo mwitumo, mwanke mwankirize intwaro yubakiye ku busuma n'igikenye utavuze ukutibanga agateka ka zina muntu kugeza aho ukwica umuntu bisigaye umengo ni ukwica akanyegeri. Iyo ntwaro ntaho itaniye n'izahahora, ntibaze babahume amaso bababwira ivyiyumviro vyataye igihe vy'amacakubiri ayo ari yo yose yaba ayo agatumba basigaye bitwaza cane ubu kandi twari twarabisezereye, ay'ubwoko n'imigambwe. Ayo mamiliyardi basahuye ntibayasahuriye ubwoko kanaka canke intara kanaka, abarundi bose bo mu ntara zose baguye ruswi, bugarijwe n'ubukene n'umutekano muke.
Mwamize ku mutima ko igihugu ari icanyu, Uburundi si ibiti, inzuzi canke amabuye ni wewe wa munyeshure, ni wewe wa murimyi, wewe mworozi canke munyakazi. Mumenye ko ata munyamahanga azoza kubigura. Uruhara rwo guharanira igihugu cacu ni twebwe vyega, kandi ngo "Uwubandwa ni we abanda urugi".

Umugambwe CNDD urasubiye kwemanga indangu umurango ko utazotezura ku rugamba rwo guharanira demokarasi. Ni ngombwa dutuze amasiha asohoke mu kigega ca Reta, ni ngombwa ubutegetsi bw'igikenye cishimikije umugambwe umwe ntibusubire kwiganza mu Burundi.

Turasavye rero mwese abagumyabanga mube imboneza muri urwo rugamba. Turasavye Abarundi bose, abanyamahanga bakunda Uburundi bahagurukire rimwe twanke ko Uburundi buguma butemba buja mu manga tubona. Vyongeye tugume twitegurira ayo matora, ni yaba, umugambwe wacu n'IKIBIRI bize bitahukane intsinzi. Tugiye kubashikiriza imigambi nyamukuru twasezeranye n'abanyagihugu kuva muri 2010, yotuma igihugu kiva mu buja n'ubukene bw'agakengereza, akaba ari ho twovuga ko Uburundi n'abarundi bikukiye koko.

15. Incamake y'Imigabo n'imigambi ya CNDD
Iyo migambi murayizi, mu nca make ishimikiye kuri ibi bikurikira: Kurwanya no gutsinda inzara mu kwongereza incuro zibiri amafaranga Reta ikoresha ku mwaka mu gisata c'uburimyi n'ubworozi; gutsinda ubushomeri mu gutunganya poritike y'ibikorwa bininibinini vyo gusanura igihugu tutibagiye ishingwa ry'amahinguriro n'inganda vyinshi bizotuma abanyagihu bose baronka ico bakora duhereye ku rwaruka; kugira poritike y'amasoko ntanganguvu izotuma ibice 50% vy'abanyagihugu baronka amazi meza n'umuyagankuba; gutsinda ubujuju mu kwigisha bose gusoma n'ukwandika hanyuma tugarukire amashure kugira ngo ahinduke koko igikoresho kijana kw'iterambere ; kugira poritike yerekeye amagara y'abantu ituma abanyagihugu bose bashobora kwivuza neza tutibagiye gusubiza umutamana ubuvuzi n'imiti vy'ikirundi; kugarukira abakenyezi mu buryo bwose ; kugira poritike y'uburaro ku buryo umurundi wese aronka uburaro bwiza ku giciro kibayabaye; gusezerera ibiturire, ukudahana n'ugusubiza umutamana ubutungane no gusubiramwo Ibwirizwa Shingiro kugira inzego zikore neza ; kurangiza ubutakigaruka ibibazo vy'amatongo ; kugarukana ubutagisubira inyuma amahoro n'umutekano mu mihingo yose y'igihugu; gutorera inyishu ibereye kandi irama ingorane z'impunzi, abahunguka, abateshejwe izabo n'abasinzikajwe n'ivyago ; gutorera inyishu ibibazo vyumvikana vy'abakozi ba Reta bisa n'uko bitumvirizwa, nk'ivy'abigisha, abakozi bo mu gisata c'amagara y 'abantu n'abandi, mu gutunganya neza ikigega ca Reta, mu kuringaniza neza poritike y'akazi n'uguteganiriza kazoza abakozi. Maze imishahara ikazosubira kuroranywa mu bice vyose vy'akazi ka Reta, kandi hagakurwaho ubusumbasumbane, biciye mu mwumvikano hamwe n'abaserukira amashirahamwe aharanira inyugu z'abakozi; kugarukira no kunagura imigenderanire n'amakungu yatosekajwe n'ubutegetsi tutibagiye guharanira ishingwa rya Reta zunze Ubumwe bw'ibihugu vy'Afrika; gusubiza umutamana ururimi rw'ikirundi, akaranga n'imico kama vy'Uburundi.

16. Bagumyabanga namwe Barundi mwese mukunda ivyumviro dukunda gushikiriza, mu kurangiza nagomba nshimire abagumyabanga bose kuko muri ibi bihe mwagumije ibanga, mwaririnze icoza kibavangura, turazi ko babagerageje kugira mute umurongo ariko mukabankira, murariryamako na kare, ngo "Uheza kugoka ibigori bikera". Bitebe bitebuke, ngo "Nta mvura idahita".

Mboneyeho ndetse n'akaryo ko kubasaba ngo mukomeze ubumwe hagati yanyu, mushwabura n'abandi enshi bicuza kubona barakurikiye uwo mugambwe uri ku butegetsi bakaba bamaze kwicuza babonye iyo uriko urajana igihugu. Abo na bo ni benshi, bashaka kugaruka, tutavuze abandi bo hirya no hino bagomba kudufasha gukomeza CNDD kugira tuwubake nk'uko twabigize kuva ku wa 24 Nyakanga 1994. Maze nk'uko twamaze kubivuga, n'IKIBIRI kibone kuguma gitsimbatara.
Tubasavye rero ko mwokwama mushira imbere imigambi y'iterambere muri demokarasi, abarundi basubire kwiruhutsa, intsinzi ya demokarasi twari tumaze gushikako ntisubire inyuma nk'ibirenge turorera.

Ni harambe umugambwe CNDD, abagumyabanga, Abarundi n'Abarundikazi bakunda demokarasi n'Uburundi.
Ni harambe Uburundi buharanira agateka n'izina mu makungu, bwinganzure abagomba kubuhagarara ku gakanu iyo boturuka hose!

Nti Ni mugire Amahoro, Iteka n'Iterambere, n'ukwibuka iyo sabukuru mushira imbere gutera imbere nk'umuzinga mu nzira ya Demokarasi twaharaniye kuva kera!

Kubwo Umugambwe CNDD,

Leonarudo NYANGOMA,

Umukuru w'Umugambwe