lundi, 18 mars 2019 14:32 Écrit par  Leonardo Nyangoma

IJAMBO LEONARDO NYANGOMA, UMUKURU WA CNDD, ASHIKIRIJE ABARONGOYE ABANDI MU MUGAMBWE, KU WA 16 NTWARANTE 2019.

Bagumyabanga mugize Komite nkuru y’umugambwe,
Bagumyabanga murongoye intara
Bagumyabanga murongoye Umuhari w’abagumyabuntu FFD
Bagumyabanga murongoye Umuhari w’urwaruka JPD-INTEBUTSI
Bagumyabanga mwaserukiye abandi mu buryo butandukanye
Bagumyabanga muserukira CNDD mu bindi bihugu

Ndabaramukije Amahoro Iteka n’Iterambere n’umutima wuzuye urukundo n’inkumbu nyinshi cane !

Imbere y’ukugira ikindi ndabashikiriza, nagira, kw’izina rya Komite Nkuru y’umugambwe wacu CNDD, no kw’izina ryanje nyene, nsubire kubipfuriza mwese, umwaka mwiza muhire mushasha wa 2019. Muze muwugiremwo amagara meza, amahoro n’iterambere mu ngo zanyu, eka n’igihugu cacu kibonereho kuva mu magume, amaganya n’ubukene ntangere kirimwo, gisubire kuramutswa amahoro na Demokarasi, yo soko y’iterambere kuri bose.

Inyuma y’ako kajambo ko kubipfuriza umwaka muhire mushasha, reka duce ku mayange amakuru y’irya n’ino na canecane ayajanye n’ubuzima bw’igihugu cacu n’ingene twonagura tugatsimbataza umugambwe wacu CNDD.

1. Nk’uko mubizi mukama munavyumva ku maradiyo, igihugu cacu kiri mu magume n’ingorane vy’umurengera. Sinokwirirwa ndabigarukako, kuko mubibamwo. Ubukene bwarazingamitse igihugu, agatotezo ko mu buryo bwose aho kugabanuka, vyose biguma vyiyongera. Abategetsi barishize hejuru y’amategeko, ariko rero gahebuza mu Burundi, ivy’ihonyangwa ry'agateka ka muntu bikorwa n’abutegetsi, bufadikanije n'umugwi w'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi, ntibikigira urugero n'urupimo. Nta musi wijana batihaye ibara, kugeza n’aho abanyagihugu bivugira ngo “erega badukubise kandi Atari imbonerakure”! Nk’uko umengo gukubagurwa n’imbonerakure biremewe n’amategeko! Iryo ni ibara. Ivyo bikaba vyarunyutse kuva mu 2015, igihe Nkurunziza yiyongera ku nguvu manda ya gatatu, ahonyanze Amasezerano y’i Arusha n’Ibwirizwa Shingiro riyakomokako. Abatishwe baranyuruzwa, ntumenye irengero ryabo, abandi bagafatwa bagapfungwa, abandi barataye izabo bahungira mu bindi bihugu, ubu bakaba bararenga 500.000. Ngira mwarumvise ivyashikirijwe muri raporo y’umugwi wigenga wa ONU ujejwe itohoza ku vyerekeye agateka ka muntu mu Burundi. Iyo raporo ikaba ivuga yuko ihonyangangwa ry’agateka ka muntu ritera ryiyongera.

2. Bagumyabanga dusangiye ugupfa n’ugukira, n’aho ibintu bimeze uko, turabona, turumviriza abarundi, ntibarashika ku rugero rwo kwihebura. Murumva ko hirya no hino bacinanata, bakadoma urutoke ku bitagenda neza mu kwiyamiriza intwaro y’umukazo. Umugambwe wacu na wo nyene urafise ingorane zifatiye ku bukene, ku mwuka uri mu gihugu urangwa n’umutekano muke n’iterabwoba. Hirya no hino usanga ahatari hake, imigambwe itavuga rumwe n’uwuri ku butegetsi idashobora gukora uko vyategerezwa, kubera abategetsi bayiburagiza. Ariko n’aho ibintu vyifashe uko, ndashimiye cane abagumyabanga ba CNDD na canecane ababarongoye kuko ni bake cane muri bo bataye umurongo, bagumye mu muco aho kwiroha mu mwijima kubera amaronko canke ubwoba.
Turazi neza yuko benshi muri mwebwe murongoye umugambwe mu ntara, mwipfuza kandi musaba ko indongozi za CNDD zohaguruka maze zigatunganya ibikorwa vy’umugambwe; inzego kuva hasi gushika hejuru zikanagurwa zigasubira gukora, amanama agatunganywa. Nkako, burya inzego ni zo mutima n’imoteri vy’umugambwe. Ico gikorwa kiraturaba twese kuko ni umurimo mwitumo.

3. Bagumyabanga, Bagumyabuntu namwe Ntebutsi, murazi yuko kuva mu 2017 dufise imigambi 69 twakonganirije mu co twise « Urupapuro rw’inzira ». Tuzoshimikira canecane ku bikorwa bijanye n’ibi bikurikira:

Uguhimiriza abanyagihugu, ukwitunganya n’ugutanga inyigisho.
Umugambwe ufise ihangiro ry’ugukwira no kumenyekana mu gihugu cose mbere no mu makungu. Kugira uruhara ruhambaye mu nani z’imigambwe zishobora gushingwa, kugira twitegurire ivyoshika vyose mu bijanye na poritike, na canecane mu biganiro no mu matora ategerezwa gutunganywa mu mwidegemvyo.
Ukunangura inyigisho z’ugukwabura abanyagihugu n’izijanye n’akarangamutima. Indinganizo z’inyigisho zerekeye poritike ku banywanyi no ku mboneza za CNDD ifise ihangiro y’ugutuma bagira ubumenyi, ubuhinga, agatima n’akarangamutima bituma bagira agatima ko gukunda igihugu, bakagira ingendo ya demokarasi kandi bagafatana mu nda, bakongera bakagira ububasha bw’ukugira umwihwezo n’ugutandukanya ibintu n’ibindi, gutandukanya icatsi n’ururo. Umunyaporitike adafise inyigisho zikwiye za poritike na canecane abarongoye abandi, ntabona iy’aja, aba ari mu mwijima kandi ntashobora kuronka n’ico abwira abanywanyi basanzwe. Ni ngombwa rero abagumyabanga na canecane mwebwe murongoye abandi mumenye ivy’igihugu, mumenye ibiba mu makungu kuko kenshi na kenshi birafise ingaruka mbi canke nziza ku gihugu cacu. Umunywanyi w’Umugambwe CNDD ategerezwa: Kwiyigisha ivya poritike no kurondera amakuru yerekeye poritike, ubutunzi n’imibano vy’igihugu n’ivy’isi yose ». Ingingo ya 78 y’Amategeko ngenderwako na yo, irategekanya igisata kijejwe inyigisho. Muri izo nyigisho Tuzohera ku nyishu z’ibibazo vyerekeye ubuzima bw’igihugu. Demokarasi ni iki ? Amategeko agenga CNDD? Umugambwe ni iki ? CNDD ni iki ? Ni igiki kidutandukanya n’iyindi migambwe ? Intwaro tuzi zirangwa na demokarasi ni izihe ? Twokora iki kugira ivyiyumviro vy’umugambwe wacu bishikire abanyagihugu bongere babihurumbire ? Inyigisho zijanye no gutunganya no kuringaniza ibikorwa vy’umugambwe. Koperative ni iki ? Bashinga gute ishirahamwe rya koperative ? Kumenya amategeko agenga igihugu nk’Ibwirizwa Shingiro, irigenga amatora, irigenga amakomine, irigenga amatongo…. Ivyohinduka canke ivyokwongerwako muri ayo mategeko ni ibihe kugira demokarasi ishinge imizi mu gihugu ?

Ibikorwa bijanye n’ikigega, ibikoresho n’ukurondera uburyo bw’amafaranga n’ibikoresho.
Ihangiro rya mbere : Kwumvisha abanywanyi n’abakunzi kugira biteho cane umugambwe wabo bongere batange uburyo bw’amafaranga yo gushigikira ibikorwa bitandukanye vyawo. Uwudatanga intererano y’umugambwe ntaba ari umunywanyi yuzuye namba. Kandi ntibivuna na gato, bisaba ishaka gusa.
Ibikorwa bijanye n’uguhimiriza ukuja mu mashirahamwe, ukwiteza imbere n’ukwitaho ibidukikije.
Ihangiro : Gutunganya amahwaniro y’uguhanahaniramwo ivyiyumviro, kwigishanya no gushira mu ngiro uburyo bushasha bujanye n’ugutunganya imigambi hamwe n’ukwiteza imbere kw’abanyagihugu. Gutsimbataza ingendo y’ugutuma bose bagira uruhara mu bikorwa vya misi yose vy’ukwiteza imbere. Ikoperative ni urwego rutuma abantu baronka akaryo ko guhura, gusangira ivyiyumviro n’ibikorwa mu ngendo ya demokarasi, guhanahana amakuru n’inkuru, urwego rwo kugira urugamba. Kugira isekeza mu mugambwe no mu mashirahamwe ku bijanye n’ibidukikije.

Ibikorwa bijanye n’uguhanahana amakuru :
Ihangiro rya mbere ni uko twotuma umugambwe ugira ishusho ryiza co kimwe n’indongozi zawo mu gihugu no mu makungu biciye mu gukoresha uburyo n’ibikoresho vy’uguhanahana amakuru bidasaba uburyo bwinshi kandi biroranye n’ibikenewe. Vyongeye, bituma hashikirizwa ivyiyumviro bitandukanye, mbere abanywanyi bacu bagaca urwevu mu gushikiriza amakuru y’aho baherereye, ivyo na vyo akaba ari inkingi ikomeye yo gutsimbataza ingendo ya demokarasi . Ihangiro rya kabiri ni ugutsinda urugamba rw’ukwigarurira abantu benshi biciye mu kumenya gukoresha neza uburyo bwa none bw’uguihanahana amakuru.

Ibikorwa vyerekeye ugutuma imigenderanire n’amakungu igenda neza kuruta kandi ikaba ngirakamaro
Ihangiro ni ugutuma umugambwe CNDD ugira ishusho ryiza na canecane tukunguka abagenzi kw’isi dusangiye ivyiyumviro bashobora gushigikira imigabo n’imigambi yacu kugira dushike ku ntsinzi. Nukugira kandi isekeza rikomeye mu ntumbero y’ukuronka abadushigikira mu vy’imigenderanire no mu vy’uburyo bw’amafaranga akenewe mu rugamba rwacu biciye ku migambi no ku mashirahamwe bishingwa n’abanywanyi bacu ; kurangura ibikorwa bihambaye bijanye n’imigenderanire n’ibindi bihugu mu gusigura uko intwari imeze no gushigikira ihindurwa ryayo biciye mu ngendo ya demokarasi n’ishaka ry’abanyagihugu. Kugira dushike kuri iryo hangiro, dusavye abaduserukira mu makungu, ko bokwitanga kurusha uko biri ubu, bakanagura segisiyo zabo, bakarondera abagenzi benshi dusangiye akarangamutima.

Tugiye kandi gusubira gukomeza urunani rwo guhanahana amakuru biciye muri bwa buhinga bwa none, n’aho tuzi ko hari benshi badashobora gukoresha ubwo buhinga, ariko bizofasha cane ku bagumyabanga bari mu mahanga, eka n’abatari bake bari mu gihugu.
Bagumyabanga, mwabonye ko twashimikiye ku migambi itandatu nkoramutima, ariko n’ibindi bisata ntivyicare ngo nta bikorwa bifise. Novuga nk’igisata kijejwe kumenyekanisha umugambwe. Kirafise akazi kenshi muri ibi bihe kuko ni co gitegerezwa kuvyura umugambwe no gushwabura abanywanyi. Hariho abantu benshi bashaka kwinjira mu mugambwe wacu, kuringaniza amanama y’inzego n’ibindi.

Igisata kijejwe amakuru ni ryo jwi ry’umugambwe. Umugambwe utavugwa mu binyamakuru no ku maradiyo uba ugira uzimangane. Ibisata vyose birafise imirimo myishi bishobora kurangura muri ibi bihe. Bimwebimwe mubisanga mu rwandiko ruherekeza iri jambo twise “Urupapuro rw’inzira”.

4. Bagumyabanga, munkundire ngaruke ku kibazo cerekeye uburyo. Iyi migambi yose twadondaguye, ntishobora kuja mu ngiro ata buryo bubonetse, uburyo na bwo ntahandi buzova atari muri twebwe nyene. Ng’Umwenge w’inzu umenywa na nyeneyo, kandi ngo Uwubandwa ni we abanda urugi. Mboneyeho akaryo ko gushimira nivuye inyuma abakunzi n’abagumyabanga bigoye bagaterera kugira turinganize iyi nama. Ingoro y’umugambwe rero yok u rwego rw’igihugu dutegerezwa kuyiriha uko ukwezi gutashe amafaranga 200.000, mbere bagashobora n’ukutudugirizako. Uwuyikoreramwo arakeneye agashirukabute, kugira ashobore kuronka n’itike canke afate agafanta. Ni ngombwa igice ca mbere c’uyu mwaka umugambwe ube ufise ingoro mu ntara zose z’igihugu. Ni na co gituma mwebwe murongoye abandi mwobabera akarorero mukama mwatanze intererano mwemeye ku gihe. Uko mungana kwose, ayo mafaranga akenewe muri iyi minsi angana hafi 2000.000 ku kwezi kugira ibikorwa bitangure neza. Naho hari ubukene, ntayo twobura mu gihe hari ishaka, nk’uko twamaze kubishikiriza aho hejuru. Amahera nk’ayo abuze bizoba bigaragaye ko mu vy’ ukuri hari abitwa ngo barongoye abandi kandi bataranyurwa n’ivyiyumviro vy’umugambwe. Abo mu vy’ukuri ntibaba ari abagumyabanga, bashobora kuba ari abakunzi b’umugambwe gusa.
 Uretse abo barongoye abandi rero, umugumyabanga wese nyawe, aterereye ico ashoboye kuronka, tugombe dufatire nko kw’icupa rimwe ku kwezi, irya Amstel ku bihereza ico kinyobwa, ryaba iry’urwarwa canke ifanta bivanye n’uko umugumyabanga asanzwe angana, umugambwe urahagarara neza, ugashika ku ntumbero wiyemeje. Ba sokuru ni bo bayamaze bati “Isoro rigwirira iyo rija”, umugambwe ufise abanywanyi benshi uba ufise ubutunzi ntangere. Ivyiyumviro n’imigambi myiza irabura ingene yotera imbere igihe uburyo butabonetse. Twese tuvyumvise gutyo, abanyarunani bose gutyo, intsinzi yacu ica iba kashi!
 Munyemererere rero muri iyi nama ihambaye y’ukwipfurizanya umwaka mwiza w’amahoro, ibikorwa n’iterambere muri vyose, tugende twese twiyemeje gushira mu ngiro iyo ngingo yo guterera umugambwe, kandi tubishikirize abo twaserukiye, ku buryo tuzoharura abanywanyi b’ukuri dufise dufatiye ku rutonde rw’abatanga intererano yo gutuma umugambwe wacu ushobora kubaho no gukora.

5. Bagumyabanga, muri iki gihe Umukuru w’umugambwe, Icegera ciwe, Umunyamabanga mukuru w’umugambwe batari hafi, ibikorwa vy’umugambwe ntivyodindira ngo mwabuze ababagirisha inama. Intebutsi za JPD, Abagumyabuntu ba FFD murafise indongozi, ni mukoreshe amanama abanywanyi banyu, abo musangiye kurongora iyo mihari, kuko iyo mihari ni inkingi z’umugambwe, urwaruka rwinshi rurashaka kwinjira muri CNDD, rukeneye abarwakira. Kubera ubuhinga bwateye imbere, murazi yuko n’aho turi kure na kure, dushobora guhanahana amakuru, uko bikenewe kandi uko bishoboka kwose, kiretse kubonana amaso mu yandi. Ivyo na vyo, ni rwo rugamba turiko rw’uko bene Burundi bose bokwisanzura mu gihugu cabo, ntihagire uwusubira kwitwa inyankaburundi ngo ni uko atari mu mugambwe uri ku butegetsi, ubona ko na bo nyene, uwuriye umutima amenyo agashikiriza ibitanezera abategetsi, aca yangazwa nk’abandi abo, nyamba atari “ukumukorerako” nk’uko ubu bisigaye ari ingendo y’ubwo butegetsi.

6. Bagumyabanga dusangiye ugupfa n’ugukira, ng’Ukuvuga menshi si ko kuyamara, mbaye ndagejeje ngaha. Mu kurangiza, nobibutsa ka gani ngo “Ubuntu burihabwa”. N’aho igihugu kiri mu magume nk’uko twama tubivuga, eka n’amaradiyo akama abishikiriza, abantu barakibamwo, barafungura, rimwe na rimwe barinezereza, ari na co gituma nsaba nshimitse ko mwebwe muri imboneza, mutorambirwa, n’aho urugamba rwabaye rurerure. Murazi kahise k’ibihugu vyinshi, kugira vyogorore vyaciye kure cane. Na ANC iri ku butegetsi muri Afrika y’epfo yashinzwe mu1911, itsinda mu 1994 haheze imyaka irenga 80. Iwacu sinibaza ko ari umushike ugumye cane, kandi ngo Akagumye bagumako. Noneho, uko bimeze iwacu, akica urugo karuva imbere. Nta nkeka ubutegetsi bw’igikenye buzosendwa, mu Burundi ntawasumvya inguvu wa mugambwe Uprona, ariko, turongowe na NDADAYE twarawutsinze impaga mu 1993 tuwita “mporona”! Abatanyuzwe baciye bikika ku gisoda bagomba kunigira mu menshi iyo Demokarasi. Ariko murazi ko twaciye duhaguruka, dushinga CNDD n’ingabo zawo FDD-Intagoheka. Intambwe tumaze gushikako rero ntizizanye, zararwaniwe kandi zirashimishishije uko bimeze kwose. Si abo bita aba “dd” rero bazoba “akananirabahizi nka twebwe n’abandi benshi bumva urugamba nka twe!

7. Bagumyabanga,Bagumyabuntu namwe Ntebutsi,
Ushaka umubira abira akuya. Ni ngombwa, mukore ijoro n’umutaga, kugira ivyo vyose bishoboke. Birakenewe rero ko Umugambwe ukomeza inzego zawo mu gihugu cose. Abagize inzego z’umugambwe bose eka n’abanywanyi, ni ngombwa bashinge bongere bijukire amashirahamwe y’iterambere, na canecane amakoperative kugira bivane mu bukene, basangire amakuru biciye mu kinyamakuru cabo IKETE RYA CNDD no mu bundi buhinga bwa none, bijukire inyigisho za poritike, kugira bashobore gutegura imitego yose yotuma demokarasi izingama, bamenye gutandukanya icatsi n’ururo. Abagumyabanga ba CNDD biyungunganye begeranye intererano y’umugambwe kandi ku rwego rwose hagire uwujejwe ico gikorwa, kugira dushobore gushira mu ngiro iyo migambi yose, tugire twese ico duterereye kigaragara. Dusavye kandi ko urwaruka, nk’uko bimeze mu makungu, rwoba imboneza muri urwo rugamba rwo kugarukira demokarasi igeramiwe. Uyu mwaka mushasha, ni ngombwa urangire urwaruka rubona neza kazoza keza karwo. Twiyemeje kurufata mu mugongo kugira ruhagurukire rimwe maze Abarundi bahabuze intwaro ya demokarasi. Ikigwanisho ca mbere gihambaye gusumvya ibindi vyose, ni inyigisho. Ni ngombwa ko mu vyo dukora vyose, duha umuco urwaruka kugira rubone neza iyo dushaka kuja. N’aho si ahandi, ni ukwubaka Uburundi buzira akarenganyo, buzira ibiturire, buzirana n’ubushomeri, buzirana n’ubukene, burangwa n’Agateka n’Ubuntu. Uburundi abana biga neza bakamenya, bagafungura neza bagahaga, Uburundi butotahaye, Uburundi buzirana n’intwaro z’igikeneye. Ni ugusubiza Uburundi intahe yo kwikukira koko. Nta kirwanisho na kimwe gishobora gutsinda ivyiyumviro bishigikiwe n’abanyagihugu.

Ndangije nsubira kubipfuriza umwaka muhire wa 2019. Uze urangire Uburundi bwagarutse mu nzira y’amahoro na demokarasi.
Nihahangame Uburundi, Nihahangame umugambwe CNDD !

Bigiriwe i Bujumbura, kw’igenekerezo rya 16 Ntwarante 2019

Umukuru w’Umugambwe CNDD

Leonarudo Nyangoma

Les dernières actus


Déclarations
Depuis le mois de juin 2021, le gouvernement burundais s’est arrogé le droit de s’adonner à des destructions massives et systématique ...
En savoir plus
Actualités internationales
Excellence, Les militants du CNDD ont appris avec beaucoup de tristesse et stupéfaction la mort de son excellence John Pombe Magufuli , Président ...
En savoir plus
Actualités internationales
Célébrée chaque année le 8 Mars sur le plan international, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine dans les manifestations des ...
En savoir plus
Déclarations
Bagumyabanga ba CNDDBagumyabuntu ba FFDNamwe Ntebutsi za JPDBarundi,Barundikazi,Bagenzi mwese, ncuti za CNDD, Ntanguye kubaramutsa n’igishika ...
En savoir plus
Actualités internationales
Soit, par défaite de ces filles et fils DEBOUT partout sur le Continent et dans la Diaspora pour la défendre contre toutes les agressions ...
En savoir plus
Prev Next